Νέα και Εγκύκλιοι ΔΔΕ

 

Τράπεζα της Ελλάδος

Η διαδικασία σύνδεσης νέων έργων σε υφιστάμενο OTP, αλλάζει από 15/6/2020.

Για κάθε νέο έργο που ανατίθεται σε υπεύθυνο, στο εξής θα πρέπει να γίνεται ηλεκτρονική αποστολή της απόφασης ορισμού υπευθύνου του φορέα του, που έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια στο κατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδος που του χορήγησε τη συσκευή OTP.

Η σύνδεση του νέου έργου θα πραγματοποιείται μόνο βάσει της παραπάνω ηλεκτρονικής απόφασης ορισμού υπευθύνου ενώ καταργείται η προσκόμιση σχετικής δήλωσης ορισμού υπευθύνου για κάθε νέο έργο καθώς και η αποστολή έγχαρτων  αποφάσεων ορισμού από τους φορείς.

Όλα τα έντυπα της Τράπεζας της Ελλάδος (1Α,2Α,3Α,1Β,2Β,3Β,1Γ,2Γ,3Γ,1Δ,2Δ,3Δ) καταργούνται και αντικαθίστανται από δύο νέα έντυπα: τη Δήλωση Ορισμού Υπευθύνου Λογαριασμού και την Υπεύθυνη Δήλωση-Απόδειξη Παραλαβής Συσκευής OTP. Τα έντυπα αυτά θα προσκομίζονται στην ΤτΕ από κάθε νέο υπεύθυνο λογαριασμού μόνο κατά την παραλαβή της συσκευής.

 

Αντιλογισμοί Πληρωμών

Ηλεκτρονικό Αντίγραφο Κίνησης Λογαριασμού (Extrait)